این کارها به ملّت ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است Archives - سخا | سرویس خبری ایران

این کارها به ملّت ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است

به گزارش سرویس خبری ایران:  این کارها به ملّت ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است گروه سیاسی فارس- مهدی فضائلی: ۴۵ روز از عمر ۱۴۶۰ روزه مجلس یازدهم گذشت و ۱۴۱۵ روز دیگر آن نیز به سرعت سپری خواهد شد! هر چند روزهای نخستین خانه ملت در ابتدای هر دوره، دوران شکل

تبلیغات