بازدید ۲۳ مسؤول قضایی از ادارات و دادگاه در یک روز Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازدید ۲۳ مسؤول قضایی از ادارات و دادگاه در یک روز

به گزارش سرویس خبری ایران:  بازدید ۲۳ مسؤول قضایی از ادارات و دادگاه در یک روز به گزارش خبرنگار قضایی فارس، یکی از نشانه های تحول، تحرک است و تحرک هدفمند، به سریع تر شدن تحول کمک بزرگی می‌کند. در دوران تحول قوه قضاییه، تحرک یکی از برنامه های دائمی و مداوم رییس قوه قضاییه

تبلیغات