پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۹۸ تا قبل از مهر Archives - سخا | سرویس خبری ایران

پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۹۸ تا قبل از مهر امسال

به گزارش سرویس خبری ایران:  پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۹۸ تا قبل از مهر امسال به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در اولین برنامه گفت‌وگو بر مدار تحول و بهبود یادگیری که با حضور وزیر آموزش ‌و پرورش و مدیران کل استانی و روسای۷۶۰گانه مناطق

پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۹۸ تا قبل از مهر

به گزارش سرویس خبری ایران:  پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۹۸ تا قبل از مهر به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه در اولین برنامه گفت‌وگو بر مدار تحول و بهبود یادگیری که با حضور وزیر آموزش ‌و پرورش و مدیران کل استانی و روسای۷۶۰گانه مناطق آموزش‌

تبلیغات